MOTOPO e-shop, Náhradné diely LADA, Škoda, Náhradné diely na motocykle Babetta,Simson, JAWA
loading
0
Košík
Klient


Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu


Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľ a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“)  upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
(2) Poskytovateľom služieb je spoločnosť  MOTOPO, s.r.o., Na stanicu 1027/43, 010 09 Žilina,  IČO: 45989010, IČ DPH: SK2023165507 (ďalej iba „dodávateľ “).
(3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://obchod.lada-motopo.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.


Čl. 2
Informácie o tovare, cene za tovar a doprave tovaru

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ  nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.
(2) Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.
(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).

(4) Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba. 

(5) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať  zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.


Čl. 3
Objednanie tovaru

(1) Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva  postupom uvedeným pri jednotlivých krokoch objednávky tovaru v elektronickom obchode.
(2) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
(3) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.


Čl. 4
Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ om, dodávateľ  objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 7 dní.
(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4  týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.


Čl. 5
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.
(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľ a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Pokiaľ  bol tovar používaný a nesie známky používania, účtuje sa zákazníkovi poplatok za opotrebovanie tovaru vo výške 1% za deň (v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka).
(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia  čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
(5) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ  povinný vrátiť  zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru, písomne na adresu prevádzky: MOTOPO, Na Závaží 858/9, 010 01 Žilina, alebo elektronickou poštou na adresu: obchod@lada-motopo.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť  nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. +421 944 473 135.

 

Čl. 6
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je v súvislosti so skladovým tovarom viazaný ponukou vrátane ceny daného tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať  ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.
(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.
(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@lada-motopo.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 944 473 135.
(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.
(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný e-mailom alebo telefonicky.


Čl. 7
Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľ a aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí  kuriérovi pri prevzatí zásielky.
(2) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
(3) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.ruskenoze.sk nie je možné uhradiť  inak ako hotovosť ou kuriérovi, prevodom na účet alebo dobierkou. Nie je možné ju hradiť  akýmikoľ vek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľ om, či iným právnym subjektom.


Čl. 8
Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ  sa zaväzuje tovar dodať  najneskôr do 14 kalendárnych dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.
(2) Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať  balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať  a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď  je možné  predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky),  je zásielku povinný odmietnuť  a bezodkladne informovať  dodávateľ a emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať  obsah balíku. Ak dodatočne zistí,  že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať .
(3) Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť  bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým,  že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ  túto povinnosť  nie je možné splniť , je povinný informovať  dodávateľ a, dohodnúť  sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť  náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľ a z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode č. 5.
(4) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať  riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.


Čl. 9
Spracovanie osobných údajov

(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
(2) Dodávateľ  zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
(3) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.


Čl. 10
Reklamačný poriadok

(1) Práva zákazníka.
(1.1) V prípade, že tovar vykazuje zjavné vady alebo ak je tovar v porušenom transportnom obale, je zákazník oprávnený tovar neprevziať a požadovať dodanie tovaru v množstve, kvalite, prevedení a obale ako určuje kúpna zmluva.
(1.2) Ak sa po prevzatí tovaru zákazníkom vyskytnú v zákonom stanovenej (prípadne vzájomne s dodávateľ om dohodnutej) záručnej dobe vady tovaru, môže zákazník uplatniť  svoju oprávnenú reklamáciu. Reklamáciu je zákazník oprávnený uplatniť v mieste uzavretia kúpnej zmluvy.
(1.3) Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom.


(2) Povinnosti zákazníka.
(2.1) Ak sa zákazník rozhodne tovar neprevziať v súlade s bodom 1.1 alebo mu nebol tovar dodaný, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť dodávateľovi.
(2.2) Ak uplatňuje zákazník reklamáciu, je potrebné doložiť:
a) vadný tovar (to neplatí v prípade, ak požaduje zákazník dodať iba chýbajúci tovar),
b) doklad o kúpe tovaru (záručný list),
(2.3) Prípadné odstúpenie zákazníka od zmluvy je vykonané v okamihu doručenia dodávateľovi.

(3) Práva dodávateľa.
(3.1) Dodávateľ  má právo rozhodnúť  o oprávnenosti reklamácie. K takémuto rozhodnutiu je oprávnený poverený pracovník dodávajúceho (Reklamačný technik, vedúci skladu),
(3.2) Dodávateľ  má právo zamietnuť reklamáciu:
a) ak má reklamovaný tovar vadu, za ktorú dodávateľ podľa zákona alebo kúpnej zmluvy nie je zodpovedný,
b) na základe inštrukcií dodávateľa dodávateľovi.
c) v prípade, že reklamácia nebola uplatnená v zákonom stanovenej (prípadne vzájomne so zákazníkom v kúpnej zmluve dohodnutej) záručnej lehote,
d) v prípade že je reklamované bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním. (Záruka sa nevzť ahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.).


(4) Povinnosti dodávateľa.
(4.1) Dodávateľ  je povinný vybaviť  reklamáciu najneskôr do zákonom stanovenej lehoty (30 dní) odo dňa prevzatia reklamácie od zákazníka.
(4.2) Ak nie je dodávateľ schopný zákonom stanovenú lehotu dodržať, informuje zákazníka o stave reklamácie do vypršania tejto lehoty. (Nastáva pri odovzdaní reklamácie dodávateľ ovi dodávateľ a z dôvodu odbornejšieho posúdenia reklamácie. Ak nesúhlasí zákazník s predĺžením zákonom stanovenej lehoty zostáva v platnosti bod 4.1.)
(4.3) Dodávateľ je povinný splniť nároky zákazníka v dôsledku oprávnenej reklamácie:
a) dodaním chýbajúceho tovaru,
b) odstránením vád opravou tovaru,
c) odstránením vád výmenou tovaru za tovar náhradný,
d) primeranou zľ avou z kúpnej ceny tovaru,
e) vrátením zaplatenej čiastky.


Čl. 11

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke http://obchod.lada-motopo.sk/ochrana-osobnych-udajov.

 

MOTOPO, s.r.o.
V Žiline 30. septembra 2023